Monday, 27 January 2014

கிறிஸ்துவுக்குள் புதியதோர் புத்தாண்டு!


ந்த வருடம் முழுவதும், உங்கள் நாட்கள் எல்லாம், பூமியின் மேல் பரலோகம் இறங்கி வந்த நாட்களைப்போலவே இருக்கும்!” – KJV மொழிபெயர்ப்பு (உபாகமம் 11:18) என்பதே தேவன் நம் யாவருக்கும் வழங்க விரும்பும் பிரதான வாக்குத்தத்தம் ஆகும்.

மேலும், கர்த்தர் உரைப்பது யாதெனில் வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் வருஷத்தின் முடிவு மட்டும்.... கர்த்தரின் கண்கள் நம் மீது வைக்கப்பட்டிருக்கும்” (உபாகமம் 11:12) எனவும் கூறுவதைப் பாருங்கள்.

ஆகவேதான், நம் ஆண்டவரும் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவது மில்லைஎன சொல்லியிருக்கிறார் (எபிரெயர் 13:5).
இதனிமித்தமே நாமும் இப்போது தைரியங்கொண்டு கர்த்தர் எனக்குச் சகாயர், ஆகவே மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான்?” எனக் கூறிட முடியும்! (எபிரெயர் 13:6).

இனி நம் வாழ்வில் தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார்.... ஆகவே, என் திராணிக்கு மேலாக என்னை சோதிப்பதற்கு அவர் இடம் கொடார்!என நாம் கூற முடியும் என்பது மாத்திரமல்லாமல் அந்த சோதனையோடு கூட நான் தப்பிக்கும் போக்கையும் அவர் உண்டாக்குவார்!” (1கொரி 10:13) எனவும் கூறிட முடியும்!

பாருங்கள், அவர் காண்பிக்கும் தப்பிக்கும் போக்கு அவரது கிருபையே ஆகும்!ஏனெனில் என் வாழ்வில் நான் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும்என் கிருபை உனக்கு போதும்!என்றே கர்த்தர் நமக்கு வாக்குரைத்திருக்கிறார் (2கொரி 12:9).

அவரது கிருபையாகிய பரிசுத்தாவியின் வல்லமையை பெற்ற நாம் நம்மை நாமே வெறுத்து, நம் சிலுவையை அனுதினமும் எடுத்துக் கொண்டு இயேசுவைப் பின்பற்றக்கடவோம்” (லூக்கா 9:23).

இவ்வாறெல்லாம் வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருப்பதால், அனுதினமும் அவரது சிலுவையை எடுக்கும் நாம்….... நம்மை சந்திக்கும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் ஜெயம் பெற்றவர்களாய் கடந்து, இந்த ஆண்டின் இறுதியில் இயேசுவின் சாயலுக்கொப்பாக இன்னும் அதிகமாய் மாறுவோமாக! (ரோமர் 8:29) அனைத்து வாக்குதத்தங்களின் முடிவான நோக்கமே நாம் இயேசுவைப் போல் மாற வேண்டும்!என்பதன்றி வேறில்லை!

இந்த ஆண்டு முழுவதும் உங்கள் வாழ்க்கை இவ்வழி சென்றால், “உங்கள் வாழ்வு, இந்த பூமியின் மேல் பரலோகம்இறங்கி வந்தது போலவே, வாக்குத்தத்தம் பலிக்கும்!

Friday, 27 September 2013

Nothing matters!!


Lord, it's getting to be desperate times
Why do you seem to delay
In responding to my pressing needs
That I remind you of each day?


In my mind I know that you
Will come through in the end,
But in my heart emotions rise
And I worry and fret again

Help me, Lord, at those times
To give it again to you,
Help me know deep in my heart
That you will pull me through

And that you fully understand
Exactly where I’m at,
Though circumstances do not change,
In you, I shall not lack

Everything when given to you
Will work out for my good,
For when I cast my care on you,
It's then, that it's understood

That it's just a matter of your timing
In responding to my need,
For often it's because you're doing
A deeper work in me

So all that's left for me to do,
The one thing that is sure,
Is to put my trust in you each day,
For nothing matters more.

Wednesday, 11 September 2013

Self!!

My parents are bugging me. They just don't seem to understand me or how I feel."

"I hate my parents. I know I shouldn't, but I do."

"I am a very hot tempered person, and I have some family problems. I get mad at the least little thing, and that bothers me. I yell like it's going out of style."

The three young people who wrote those statements are really having a rough time. Is it like this with you, too? If so, I can tell you some other problems you are probably having.

You are not only having trouble at home, but you are also having trouble with some of your teachers. You can't stand some of your friends and when you pray it seems that God doesn't hear.
 
Maybe you go to church but you don't get anything out of it. It seems that you have one problem after another.

Why? Why do you have these problems? It's easy to blame other people, but the real trouble is deep down inside. The real problem is Self. Self is on the throne of your heart. To be honest about it, we all have the problem of Self.

What is Self like? Self is a born rebel. It hates to take orders! It wants no one, not even God Himself, to rule over it. Where does that kind of spirit come from? It comes straight from Satan!

Self is full of pride. Self always wants to be Number 1, to be looked up to, and to be praised.

Self is always selfish. It doesn't care what happens to others, as long as it has its own way.

Self is easily offended and "hurt." Self always feels like it is the one who is getting the "raw deal." Whenever it is criticized, Self rushes to its own defense. Self will never admit that it is wrong—it always blames somebody else.

Self is the spirit of Satan. When Self is on the throne of your heart, you are controlled by Satan.

Jesus gave us the solution. He said, "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me." (Luke 9:23) What did the Lord say? He said that we must deny Self. To deny Self means to say "No" to it, to refuse to give in to it.

If Christ is ruling in your life, you will respect authority. You will have a spirit of obedience. Let Christ rule in you!!

Amen! Hallelujah!!

Wednesday, 4 September 2013

An eye opener!!


It was 1818 in France, and Louis, a boy of 9, was sitting in his father's workshop. The father was a harness-maker and the boy loved to watch his father work the leather. "Someday Father," said Louis, "I want to be a harness-maker, just like you." 

"Why not start now?" said the father. He took a piece of leather and drew a design on it. "Now, my son," he said, "take the hole- puncher and a hammer and follow this design, but be careful that you don't hit your hand." 

Excited, the boy began to work, but when he hit the hole-puncher, it flew out of his hand and pierced his eye! He lost the sight of that eye immediately. Later, sight in the other eye failed. Louis was now totally blind. 
A few years later, Louis was sitting in the family garden when a friend handed him a pine cone. As he ran his sensitive fingers over the cone, an idea came to him. He became enthusiastic and began to create an alphabet of raised dots on paper so that the blind could feel and interpret what was written. 

Thus, Louis Braille opened up a whole new world for the blind--all because of an accident!